The Colors for each Character

Here are the colors for each Character:

Nagisa = #FF1493 (Nagi) Nagi

Chieri = #1E90FF (Chie) Chie

Yuka = Gold (Yuka) Yuka

Orine = #FFC0CB (Ori) Ori

Makoto = MediumPurple (Mako) Mako

Suzuko = #32CD32 (Suzu) Suzu

Sonata = #FF8C00 (Sona) Sona

Kanata = Red (Kana) Kana

Mimori = #FF00FF (Mimo) Mimo


Takamina = #32CD32 (Taka) Taka

Yuuko = #A0522D (Yuu) Yuu

Tomochin = #FFCC00 (Tomo) Tomo

Yukirin = #9932CC (Yuki) Yuki

Sayaka = #4B0082 (Saya) Saya

Mayuyu = #4169E1 (Mayu) Mayu

Kojiharu = #FF00FF (Koji) Koji

Sae = #5F9EA0 (Sae) Sae